اولین کنفرانس بین المللی قیر پاسارگاد

اولین کنفرانس بین المللی قیر پاسارگاد

مدیر بازرگانی شرکت تجارت آفرین سون قشم در کنار مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد در اولین کنفرانس بین المللی قیر پاسارگاد

IMG_2860 IMG_3068