قیر ۱۰۰- ۸۵

تعریف : قیری است که از طریق انجام فرآیند اکسیدآسیون بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیرسازی به دست می آید به نحوی که درجه نفوذپذیری (نوعی آزمایش برای تعیین مقدار سفتی قیر) آن بین ۸۵ تا ۱۰۰ باشد

 

bitumen-85-100
email: hamed.tajik@7-co.com
via fax: +98 2122394070
order online