سرمایه گذار منتخب اولین طرح خصوصی بزرگ پالایشی میعانات گازی کشور

سرمایه گذار منتخب اولین طرح خصوصی بزرگ پالایشی میعانات گازی کشور

۲۰۱۶۰۱۱۱_۲۳w1

۲۰۱۶۰۱۱۱_۲۵۲۳۳۲۱